“สดุดีมหาราชินี”

ถวายพระพรองค์ราชินี
คู่บารมีองค์ราชัน
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ

งามตระการเคียงขัตติยะไทย


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ